Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Rạch Giá có trách nhiệm quản lý các lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong huyện. Phòng này là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập với con dấu và tài khoản riêng. Nhiệm vụ chính của Phòng bao gồm tham mưu, giúp đỡ Ủy ban nhân dân huyện trong quản lý giáo dục và đào tạo, bao gồm các lĩnh vực như mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị trường học, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ. Phòng cũng có nhiều quyền hạn khác nhau, bao gồm chuẩn bị và trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn, quyết định, quy hoạch và các chương trình liên quan đến giáo dục. Ngoài ra, Phòng cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, và phối hợp với các cơ quan khác để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.